Hội Nghị Công Chức,Viên Chức Và Lao Động

Thực hiện Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020. Ngày 09 tháng 11 năm 2019, trường TH và THCS…